Isikuandmete Kaitse Kord

Vastutav töötleja ja kontakteerumine

 1. Wizon OÜ (registrikood: 12570796, aadress: Rotermanni 2, 10111 Tallinn) (edaspidi „Wizon“) austab kõigi oma klientide, nende esindajate, ja veebilehe külastajate (edaspidi „Kasutaja“) õigust privaatsusele ja suhtub Kasutaja privaatsusesse tõsiselt. Wizon on võtnud endale kohustuseks kaitsta isikuandmeid, mida Kasutaja Wizonile annab.
 2. Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord on seotud nende isikuandmete Wizoni-poolse kasutamisega, mida Wizon Kasutajalt Wizoni teenuste, toodete, veebiteenuste, sh veebilehe ja rakenduste, seminaride ja koolituste (edaspidi „Teenused”) kaudu või muul moel saab.
 3. Kui Kasutaja on Wizoniga suhelnud, siis võib Wizon paluda Kasutajalt tagasisidet veendumaks, et Wizon pakub Kasutajale parimat võimalikku teenust.
 4. Wizon soovitab tungivalt Kasutajal käesolev Isikuandmete Kaitse Kord täielikult läbi lugeda, et Kasutaja oleks kõigest vajalikust teadlik. Küsimuste korral palub Wizon kontakteeruda Wizoni kodulehe kontaktivormi kaudu.
 5. Kui Wizoni Teenustes või veebilehel on link teistele veebisaitidele või rakendustele, ei kehti nende linkide kaudu avanevatele veebilehtedele või rakendustele käesolev Isikuandmete Kaitse Kord. Seetõttu soovitab Wizon Kasutajal lugeda teistes veebikeskkondades olevaid isikuandmete kaitse kordi või privaatsuspoliitikaid, et mõista, kuidas teised teenusepakkujad või veebilehed isikuandmeid koguvad, kasutavad ja avalikustavad.

Kogutavad isikuandmed

 1. Andmed, mida Kasutaja Wizonile annab. Wizon võib paluda Kasutajal isikuandmeid otse Wizonile anda. Wizon võib paluda Kasutajal anda oma kontaktandmeid, nagu täisnimi, telefoninumber, e-posti aadress, tööandja nimi ja ametinimetus:

  1. seminaridel ja muudel üritustel osalemiseks;
  2. Teenuste või Teenustega seotud teabe pakkumiseks ja esitamiseks;
  3. kliendibaasi uuendamiseks;
  4. turundusteadete tellijaks registreerimiseks;
  5. päringute saatmiseks ja nendele vastamiseks.   
 2. Andmed, mida Wizon kogub automaatselt. Wizon võib teatud andmeid koguda automaatselt Kasutaja seadme kaudu, kui Kasutaja külastab Wizoni kodulehte. Wizon kogub oma kodulehe Kasutajate kasutusstatistilisi andmeid, mis võivad hõlmata Kasutaja IP-aadressi, seadme tüüpi ja operatsioonisüsteemi, seadme kordumatuid identifitseerimisnumbreid, brauseri tüüpi ja versiooni, Kasutaja Internetiühenduse pakkujat, Kasutaja liikumist veebilehel ja Kasutaja asukoha teavet.
 3. Kodulehe kasutusstatistiliste andmete  kogumine võimaldab Wizonil paremini mõista veebilehe kasutajaid. Wizon kasutab kogutud andmeid siseanalüüsiks, mis omakorda võimaldab Wizonil täiustada oma kodulehe kvaliteeti ja pakutavaid Teenuseid.
 4. Wizon võib kehtivate õigusaktidega kooskõlas hankida Kasutajaid puudutavaid isikuandmeid äripartneritelt ja muudelt sõltumatutelt kolmandatelt osapooltelt.   
 5. Sotsiaalmeedia. Wizon võib saada sotsiaalmeedia funktsioonide kasutamisel või sotsiaalmeedia teenusepakkujate juures Kasutajaid puudutavaid andmeid vastava sotsiaalmeedia teenusepakkuja kaudu kooskõlas vastava sotsiaalmeedia isikuandmete kaitse korraga.  
 6. Wizon võib saada sotsiaalmeedia funktsioonide kasutamisel Kasutajaid puudutavaid andmeid, nagu nimi, profiilifoto, sugu, sünniaeg, e-posti aadress, linn või piirkond ja muid andmeid, mille Kasutaja on otsustanud oma sotsiaalmeedia kontol avalikustada. Wizon ei salvesta ega kasuta andmeid, mis puudutavad Kasutaja sõpru, kellega Kasutaja on sotsiaalmeedia vahendusel seotud.
 7. Wizon võib saada sotsiaalmeedia teenusepakkujatelt andmeid selle kohta, kuidas Kasutaja kasutab Wizoni Teenuseid või teateid. Wizon soovitab tungivalt lugeda kasutatava sotsiaalmeedia teenusepakkuja isikuandmete kaitse korda.
 8. Muu Veebisuhtlus. Wizoni Teenuste või veebilehe kaudu Wizoniga toimunud vestlus salvestatakse ja töödeldakse kvaliteedi kontrollimise, kohtuvaidluste korral Wizoni huvide kaitsmise ja personali koolitamise eesmärgil. Neid andmeid töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas käesoleva Isikuandmete Kaitse Korra ja kehtivate õigusaktidega.

Isikuandmete jagamine ja avalikustamine

Wizon võib Kasutaja isikuandmeid avalikustada järgmistele andmesaajate kategooriatele:

 1. Wizoni jagab Kasutajate isikuandmeid partnerettevõtetega. Jagamine võimaldab Wizonil Kasutajatele pakkuda teavet toodete ja teenuste kohta. Kasutaja andmete osas, millele Wizoni koostöö- ja partnerettevõtetel on juurdepääs, järgitakse käesolevat Isikuandmete Kaitse Korda ja kehtivaid õigusakte. Samuti järgivad need ettevõtted kampaaniateabe levitamisel kehtivaid seadusi ja miinimummeetmena annavad igas reklaami eesmärgil saadetavas e-kirjas Kasutajale võimaluse loobuda sedalaadi e-kirjade saamisest.
 2. Kolmanda osapoole teenusepakkujad, kes Wizonile andmetöötlusteenuseid pakuvad või kes töötlevad isikuandmeid nt maksekaardi töötlemiseks, ärianalüütikaks, klienditeeninduseks, turunduseks, tagasisideküsitluste läbiviimiseks. Kui kolmanda osapoole teenusepakkujatel on andmetele juurdepääs, koguvad nad neid vaid oma tööülesannete täitmiseks. Neil ei ole lubatud andmeid muul eesmärgil jagada ega kasutada.
 3. Äripartnerid, kes on volitanud Wizonit nende tooteid ja teenuseid pakkuma, kellega koos võib Wizon tooteid või Teenuseid pakkuda või kelle tooteid või teenuseid võidakse pakkuda Wizoni veebilehel.   
 4. Sotsiaalmeedia teenusepakkujad, kui Kasutaja kasutab sotsiaalmeedia funktsioone Wizoni veebilehe või Teenustega seoses.
 5. Pädevad õiguskaitseasutused, valitsusasutused, kohtud või muu kolmas osapool, kui Wizoni arvates on avalikustamine vajalik (i) kehtivast õigusaktist tulenevalt (ii) pädeva asutuse otsuse kohaselt (iii) Wizoni seaduspäraste õiguste kasutamiseks, kehtestamiseks või kaitsmiseks või (iv) Kasutaja või muu isiku huvide kaitsmiseks.
 6. Mis tahes muu isik, kui Wizonil on Kasutaja nõusolek avalikustamiseks.

Andmete kasutamine

 1. Wizon kogub Kasutaja isikuandmeid, kui (i) Wizonil on isikuandmeid vaja Kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks, (ii) Wizoni isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb õigusaktist (iii) isikuandmete töötlemine on Wizoni õigustatud huvi ja seda ei kaalu üles Kasutaja õigused või (iv) Wizonil on selleks Kasutaja nõusolek.  
 2. Kui Wizon kogub ja kasutab Kasutaja isikuandmeid oma (või kolmanda osapoole) õigustatud huvist lähtuvalt, on selleks huviks Wizoni Teenustega seonduv ja Kasutajaga suhtlemine, et Wizon saaks oma Teenuseid pakkuda; turvakontroll, kui Kasutaja Wizoniga ühendust võtab; Wizoni õigustatud ärihuvi (näiteks päringutele vastamine, Wizoni Teenuste täiustamine ja turunduse tegemine, ning ebaseadusliku tegevuse tuvastamine ja ennetamine).  

Isikuandmete kaitsmine

 1. Wizon on rakendanud Kasutajaga seotud isikuandmete kaitseks asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed.
 2. Wizon võimaldab isikuandmetele ligipääsu ainult selleks volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad võivad kasutada isikuandmeid ainult lubatud tööülesannete täitmiseks.  

Isikuandmete edastamine

 1. Wizon on võtnud kasutusele asjakohased kaitsemeetmed, et Kasutaja isikuandmed oleksid väljapoole EMP-d edastamisel kaitstud kooskõlas kehtivate õigusaktidega.  
 2. Wizon tagab, et Wizoni kolmandast osapoolest teenusepakkujad, kellele andmed edastatakse, on Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks võtnud kasutusele asjakohased turvameetmed.

Andmete säilitamine

 1. Wizon säilitab Kasutajatelt kogutud isikuandmeid juhul, kui Wizonil on selleks jätkuv õigustatud ärivajadus või seadusest tulenev kohustus.  
 2. Kui Wizonil ei ole Kasutaja isikuandmete töötlemiseks jätkuvat õigustatud ärivajadust, kustutab Wizon andmed või muudab need anonüümseks või selle võimatuse korral talletab Kasutaja isikuandmed turvaliselt ja kõrvaldab need igasugusest edasisest töötlemisest, kuni kustutamine on võimalik.
 3. Kui Wizon kavatseb Kasutaja andmeid kasutada analüütikaks või pikaajaliseks suundumuste analüüsiks, muudab Wizon need anonüümseks või kasutab koondatud andmeid.

Küpsised

 1. Wizon kasutab nii Wizoni kui ka kolmandate osapoolte küpsiseid ja sarnast jälgimistehnoloogiat (nt Google Analytics) (edaspidi „Küpsised”) Kasutaja isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks, sh huvipõhise reklaami pakkumiseks, kasutamismugavuse tagamiseks, Teenuse üldise parandamise jms eesmärgil.   
 2. Küpsiste ja sarnase tehnoloogia kaudu saadud andmed võimaldavad Wizonil jälgida seadmeid ja Kasutajate teekonna andmeid, mis on Küpsistega seotud.
 3. Wizon võib kombineerida andmeid, mida Kasutaja Wizonile annab, Kasutaja tehingute andmete ja Wizoni nimel teenuseid pakkuvatelt kolmandatelt osapooltelt Kasutaja kohta saadud andmetega.   
 4. Kasutaja ei pea lubama Wizonil küpsiseid kasutada, kuigi nende kasutamine ei kujuta endast ohtu Kasutaja privaatsusele ega Wizoni kodulehe turvalisele kasutamisele, see võimaldab Wizonil oma kodulehte pidevalt täiustada, muutes selle asjakohasemaks ja turvalisemaks ning võib aidata ennetada pettusi.

Füüsilisest isikust Kasutaja õigused

 1. Kui Kasutaja soovib oma isikuandmetele ligi pääseda, neid parandada, uuendada või nende kustutamist taotleda, peab Kasutaja käesolevas Isikuandmete Kaitse Korras sätestatud  kontaktandmete kaudu ühendust võtma.
 2. Kui Kasutaja taotleb oma isikuandmetele juurdepääsu, kinnitab Wizon, kas Wizonil on Kasutaja andmeid, ning annab Kasutajale koopia, selgitades, kuidas ja miks Wizon neid andmeid töötleb, kui kaua neid säilitab ja millised õigused Kasutajal nendega seoses on.
 3. Kui Kasutaja taotleb oma isikuandmete kustutamist, siis Wizon saab need ainult siis kustutada, kui Wizonil ei ole seoses nimetatud andmetega vaja täita seadusjärgseid kohustusi või neid kasutada seaduslike õiguste kehtestamiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks.
 4. Kasutajal on õigus oma isikuandmete töötlemist vaidlustada, paluda Wizonil isikuandmete töötlemist piirata või nõuda nende ülekantavust. Nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal Wizoniga ühendust võtta Isikuandmete Kaitse Korras sätestatud kontaktandmete kaudu.  
 5. Kasutajal on õigus saadetud turunduslikest teadetest igal ajal loobuda.
 6. Kui Wizon on Kasutaja isikuandmeid kogunud ja töödelnud Kasutaja nõusolekul, saab Kasutaja  nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda tehtud töötlemise seaduslikkust ega ka isikuandmete töötlemist, mis on tehtud muul õiguslikul alusel, mis ei põhine nõusolekul.

Isikuandmete Kaitse Korra muutmine, kohalduv õigus ja kaebuse esitamine

 1. Wizon muudab Isikuandmete Kaitse Korda vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.
 2. Wizon teavitab Isikuandmete Kaitse Korra uuendamisest oma veebilehel või saadab Kasutajale vastava teate.    
 3. Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.

Kasutajal on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee; postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).

Viimati uuendatud 19.06.2018